Huisregels

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure salon FeetRelax en een cliënt waarop Pedicure salon FeetRelax deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Diensten

Pedicure salon FeetRelax zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en branche codes uitvoeren.

 

3. Afspraken

De cliënt  moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure salon FeetRelax melden.

Indien de cliënt  deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure salon FeetRelax het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt  in rekening brengen.

Als de cliënt  meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Pedicure salon FeetRelax de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Pedicure salon FeetRelax moet bij verhindering van een afspraak dit uiterlijk 24 uur voorafgaand van de afspraak, dit melden aan cliënt.

4. Tarieven en betaling

Pedicure salon FeetRelax vermeldt alle tarieven van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

 

5. Hygiëne

Hygiëne is in de Pedicure salon FeetRelax heel belangrijk. Pedicure salon  FeetRelax verwacht van haar cliënten dat ze daar  eveneens zorg voor dragen.

 

 

6. Persoonsgegevens & privacy

Pedicure salon FeetRelax wil graag voor de behandeling wat persoonlijke gegevens van de client. Deze gegevens komen op een clientenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure salon FeetRelax zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt  kan Pedicuresalon FeetRelax behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoon- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de cliënt .

 

 

7. Geheimhouding

Pedicuresalon FeetRelax is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt  heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt  is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure salon Feetrelax verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 

 

8. Aansprakelijkheid

Pedicure salon FeetRelax is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure salon Feetrelax is uitgegaan van door de cliënt  verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure salon FeetRelax is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

 

 

9. Beschadiging en diefstal

Pedicure salon FeetRelax heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure salon FeetRelax meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 

 

10. Gedrag

De cliënt behoort zich in de salon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de salon niet toegestaan, mits een blindengeleidehond. In de salon geldt een rookverbod. Indien een cliënt onbehoorlijk gedrag vertoond, zich niet houd aan gemaakte afspraken heeft Pedicure salon FeetRelax het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.