1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure salon FeetRelax en een cliënt waarop Pedicure salon FeetRelax deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Pedicure salon FeetRelax zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en branche codes uitvoeren.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure salon FeetRelax melden.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure salon FeetRelax het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt  in rekening brengen. Als de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Pedicure salon FeetRelax de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

4. Tarieven en betaling

Pedicure salon FeetRelax vermeldt alle tarieven van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Hygiëne

Hygiëne is in de Pedicure salon FeetRelax heel belangrijk. Pedicure salon  FeetRelax verwacht van haar cliënten dat ze daar  eveneens zorg voor dragen.

6. Persoonsgegevens & privacy

Pedicure salon FeetRelax wil graag voor de behandeling wat persoonlijke gegevens van de client.  Deze gegevens komen op een clientenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure salon FeetRelax zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt  kan Pedicuresalon FeetRelax behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoon- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de cliënt .

7. Geheimhouding

Pedicuresalon FeetRelax is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt  heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt  is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure salon Feetrelax verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Pedicure salon FeetRelax is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure salon Feetrelax is uitgegaan van door de cliënt  verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure salon FeetRelax is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging en diefstal

Pedicure salon FeetRelax heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure salon FeetRelax  meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Gedrag

De cliënt behoort zich in de salon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de salon niet toegestaan, mits een blindengeleidehond. In de salon geldt een rookverbod. Indien een cliënt onbehoorlijk gedrag vertoond, zich niet houd aan gemaakte afspraken heeft Pedicure salon FeetRelax het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Pedicure Salon FeetRelax hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Salon FeetRelax houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Pedicure Salon FeetRelax zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Salon FeetRelax verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Salon FeetRelax de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Woonplaats

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht.

 • BSN Nummer

 • Verzeraar en verzekeringsnummer

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Salon FeetRelax opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten met BSN-nummer.

 Persoonsgegevens van klanten worden door Pedicure Salon FeetRelax verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Interactie met de overheid in het belang van (en met toestemming van ) de klant.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeenkomst met handtekening op papier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Salon FeetRelaxde volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht.

 • BSN nummer

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Salon FeetRelax opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens bij digitale direct marketing

Persoonsgegevens van prospects worden door Pedicure Salon FeetRelax verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Digitale toestemming vooraf bv. Bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Salon FeetRelax de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Salon FeetRelax opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten met behandeling.

Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van klanten worden door Pedicure Salon FeetRelax verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeenkomst met handtekening op papier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Salon FeetRelax de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;             

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam; 

 • Adres; 

 • Woonplaats, Provincie, Land;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Foto's van voeten en/of handen;

 • Gezondheidsgegevens die van belang zijn voor de behandeling

Uw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden door Pedicure Salon FeetRelax opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Salon FeetRelax bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Pedicure Salon FeetRelax van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Pedicure Salon FeetRelax
Scholekster 100
3752 NS Bunshoten
06-30002367
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.